!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Prislista

 

Grundavgifter:

Köavgift:                                                 400 kr/år

Inträdesavgift                                         4000 kr (engångsavgift återbetalas ej vid utträde)

Medlemsavgift                                         400 kr/år

Nyckeldeposition                                      500 kr/ Nyckel (max tre nycklar per medlem)

Klubbvimpel                                            100 kr (obligatorisk, En vimpel ingår i inträdesavgiften)

Mastavgift                                               200 kr (obligatorisk för segelbåtar/motorseglare)

Slipavgift (Medlem utan hamnplats)          500 kr/säsong (för egen sjösättning och upptagning)

Vinterliggare utan medlemskap               1000 kr/år (nyckeldeposition tillkommer)

Avgift för pappersfaktura                           50 kr

 

Hamnavgifter (Båten i vattnet under sommaren):

 

Anmälan att hamnplats inte kommer att nyttjas ska meddelas till hamnkapten senast sista januari, annars debiteras samma avgift som föregående år. Sjösättning ingår i hamnavgiften under ordinarie sjösättningsperiod. Båt sjösätts ej om båtägaren har skuld till klubben (förfallna fakturor).

 

Ordinarie sjösättningsperiod 20 april t.o.m. 1 juni.

 

Y-Bomsavgifter:

Depositionsavgift Y-bommar                    7000 kr

Årsavgift för Y-bommar                             750 kr

Årsavgift för egna Y-bommar                     350 kr

       Egna Y-bommar kommer att fasas ut - utan ersättning till båtägaren

Y-bomsplats säsongavgift                          100 kr/dm (mäts mellan bommarnas CC avstånd)

 

Exempel årlig y-boms kostnad: Båtplatsens bredd i dm x 100 kr + 750 kr. Vid en båtplats bredd på 37 dm blir priset 37*100 +750 = 4450 kr/ säsong

 

Hamnavgifter (Båten i vattnet under vintern):

 

Båt i vattnet under vintern skall anmälas till hamnkapten senast 1 oktober.

 

Båt kvar i hamnen under vintern:            2000 kr/säsong

Ström till eventuell strömbildare:                15 kr/dygn (om strömbildare används)

 

Varvsavgifter (Båten på land under vintern):

 

Anmälan att varvsplats inte kommer att nyttjas ska meddelas varvschefen senast 1 september, annars debiteras avgift som föregående år. Upptagning ingår i varvsavgiften om den sker under ordinarie upptagningsperiod. Båten tas ej upp om båtägaren har skuld till klubben (förfallna fakturor).

 

Ordinarie upptagningsperiod 1 september tom 31 oktober.

 

Kvadratmeterpris                     100 kr

 

Totalpriset baseras på den yta som behövs för förvaringen på land. Det innebär att ytan som debiteras blir (båtens längd + 1,0 m) x (båtens bredd + 1,0 m) x 100 kr.  I priset ingår också en upptagning och en sjösättning under ordinarie perioder.

Exempel:  Båtlängd 8,5m och båtbredd 2,7m ger priset (8,5+1) x (2,7+1)  x 100 = 3515kr

 

Varvsavgifter (Båten på land under sommaren):

 

Målsättningen är att inga båtar skall ligga kvar på land efter sjösättningsperiodens slut      den 1 juni. Senast 1 april skall anmälan om båtägare av särskilda skäl önskar ligga kvar efter sjösättningsperiodens slut inkommit till styrelsen. Endast efter styrelsens godkännande får båt ligga kvar på land.

 

Det är samma prissättning på varsavgift för Båten på land under sommaren som för Båten på land under vintern. Priset täcker Båten på land under perioden 1 juni- 1 september.

 

 

Extraordinära sjösättnings och upptagningsavgifter:  

 

Det är Ingen sjösättning, upptagning med sublift mellan 14 nov t.o.m. 15 april

 

Slipdragningsavgifter under ordinarie perioder ingår i ovanstående priser vid

upptagning/sjösättning på de av klubben fastställda upptagnings/sjösättningspassen.

 

Detta gäller även om annat gemensamt upptagnings/sjösättningspass med minst fem

båtar per sublift anordnas under perioderna.

 

Vid annan upptagning/sjösättning under ordinarie perioder enl. ovan utgår en avgift på 1000 kr till klubben + ersättning till subliftföraren. 

 

 Vid annan upptagning/sjösättning utanför ordinarie perioder enl. ovan utgår en avgift på 2000 kr till klubben + ersättning till subliftföraren. 

 

Ovanstående avgifter till klubben gäller ej vid haveri då båten måste torrsättas för reparation.

 

Avgifter vid icke fullgjorda åtagande, försening eller allmän glömska:

Avgift vid förlorad nyckel                           500 kr/Nyckel

Ej anmält båt-, adress- el. namnbyte          500 kr

Påminnelseavgift icke betald faktura:           50 kr + Dröjsmålsränta (referensräntan + 8%)

Avbokning av pass efter låsning                 200 kr

Ej närvaro vid bokat pass                        1000 kr

Ej fullgjort vaktpass:                               1000 kr per pass

Ej fullgjord arbetsplikt:                              500 kr per pass

Ej fullgjort upptag./sjösättningspass:          500 kr

 

Alla som innehar hamn- och/eller varvsplats har skyldighet att fullgöra vakttjänst med två pass per år. Detta gäller även ”Vinterliggare utan medlemskap”

 

Alla medlemmar är skyldiga att göra två arbetspass per år.  Det ena av dessa pass kan vara en städdag medan det andra måste vara ett enskilt arbetspass. (Skicka ersättare om du inte kan komma själv). Arbetsplikt gäller dock ej medlemmar med passivt medlemskap.

 

Avgift för ej fullgjort upptagnings- eller sjösättningspass gäller de båtägare som inte deltagit i hela passet vid upptagning eller sjösättning av egen båt.