!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Ordningsföreskrifter för Åva Båtsällskap

Version E01 2017-09-06


1. Allmänt
2. Medlemskap och köer för hamnplats
2.1 Att bli medlem 
2.2 Medlem och medlemskategorier
2.2.1 Medlem med tillfällig hamnplats 
2.2.2 Medlem med ordinarie hamnplats
2.2.3 Medlem med utlånad plats
2.2.4 Medlem med endast Varvsplats
2.2.5 Passiv medlem
2.2.6 Vinterliggare utan medlemskap
2.2.7 Vinterliggare med medlemskap
2.2.8 Delägarskap av båt
2.3 Köer till hamnplats
3. Information mellan styrelse och medlemmar
4. Viktiga datum 
5. Vårt klubbhus
6. Hamnen
7. Varvet
8. Torrsättning/Uppdragning
9. Sjösättning

10. Mastkran
11. Bevakningstjänst/Vakttjänst
12. Arbetsplikt
13. Nycklar
14. Miljöregler

Allmänt
Samtliga medlemmar ansvarar gemensamt för att våra anläggningar och maskiner sköts och hålls i god ordning. Vi är ett ideellt båtsällskap och där ansvaret delas för att hålla våra kostnader på en rimlig nivå. Alla skall bidra till den allmänna trevnaden genom att städa efter sig i klubbhuset, på toaletter, i allmänna verkstaden samt hålla allmän ordning på varvs- och hamnområdena.
Anvisningar och regler från styrelsens ledamöter måste respekteras och följas. Vid återkommande avsteg från dessa kan styrelsen besluta om att inte längre kunna erbjuda medlem varvs-, eller hamnplats. Detta gäller även gäster till sällskapet.
Båtar inom ÅBS anläggning skall vara betryggande försäkrade med minst brand, sliprisk och ansvar. Sällskapet ikläder sig inget ansvar för person- och/eller båtskada under uppläggningstiden, i samband med torr- eller sjösättning, eller då båten ligger i hamn. Hela ansvaret är båtägarens.
Grindarna till området skall alltid vara låsta. (Den som låser upp ansvarar för att grinden låses igen). Åverkan på staket eller grindar ska omedelbart meddelas styrelsen.
Våra miljöregler, se punkt 15, måste följas.
Hundar skall hållas kopplade inom varvs- och hamnområdet.

2. Medlemskap och köer för hamnplats
Det finns flera kategorier av brukare av klubbens olika resurser som hamn eller varv. För att ha rätt till hamnplats krävs att man är medlem i Åva Båtsällskap.
Vinterplatser finns det gott om och även icke medlemmar har rätt att ansöka om att bli vinterliggare.
Alla medlemmar, utom Passiva Medlemmar, har skyldighet att utföra arbetsplikt och vaktpass i enlighet med dessa ordningsregler. Vinterliggare utan medlemskap deltar bara i Torr och Sjösättningspassen men har inga förpliktelser utöver detta.
Minimiåldern för Medlem eller Vinterliggare är 18 år. För att ligga i kön för blivande medlemmar finns inget ålderskrav. Sökande under 18 år måste dock ha målsmans godkännande.
Övertagande av hamnplats inom familj beslutas av styrelsen.
Huvudorsaken att ha olika medlemskategorier är att kunna ha ett rättvist kösystem för tilldelning av ÅBS hamnplatser.
För samtliga kategorier nedan förutsetts att man har betalt sina avgifter i enlighet med prislistan. ÅBS har rätten att utesluta medlem, eller annan brukare av klubbens resurser, som inte uppfyller detta krav.
All kommunikation rörande medlemskap sker via ÅBS medlemsansvarig: medlem@avabatsallskap.se
Alla blivande medlemmar, medlemmar såväl som vinterliggare bör skyndsamt meddela förändringar i uppgifter om adress, telefonnummer, mejladress, byte av medlemskategori eller återkomsttid till hamn vid utlånad plats etc. Framför allt vid önskan av framtida byte till större båt måste önskad båtstorlek tydligt anges och anmälas tidigt för att möjliggöra tillgång till större plats. Vid byte till större båt skall man alltid avvakta hamnkaptens bekräftelse att större hamnplats finns tillgänglig innan båtbytet sker. ÅBS kan annars inte garantera att plats finns tillgänglig för den större båten. Anmälan av förändringar sker till ÅBS medlemsansvarig.
Har man inte angivit rätt information till klubben kan detta betyda att man missar sin möjlighet till medlemskap, hamnplats, varvsplats osv.

2.1 Att bli medlem
Det finns två sätt att erhålla medlemskap i ÅBS. Är man ute efter hamnplats anmäler man sig till sig till kön för ” Blivande Medlem”. Vill man som Vinterliggare byta sin tilläggsavgift mot obligatorisk arbets- och vaktpass så kan man också söka medlemskap i klubben.
Till kön för Blivande medlemmar anmäler man sig för att söka hamnplats och samtidigt bli medlem i ÅBS när hamnplats finns tillgänglig. Ansökan görs på ÅBS Hemsida och en årlig avgift utgår för att behålla sin kö-plats. När en passande hamnplats blir ledig erbjuds den blivande medlemmen medlemskap i ÅBS. Det är styrelsen som godkänner och väljer in nya medlemmar.
Om den blivande medlemmen tackar ja till erbjudandet om plats och medlemskap skall inträdesavgift till klubben erläggas, tillsammans med nyckeldeposition och eventuella andra avgifter. Årets kö-avgift övergår då också till att bli medlemsavgift för innevarande år.
Man har rätt att tacka nej till en plats men ändå behålla sin plats i kön. Det normala är att nya medlemmar inledningsvis blir tilldelade en tillfällig hamnplats. Se mer om detta nedan.
I dagsläget är tillgången på varvsplatser god och man behöver inte stå i kö för dessa. Anmälan för medlemskap som Vinterliggare görs till medlemsansvarig.
ÅBS tar sig rätten att kreditpröva och ta referenser på den blivande medlemmen och därefter neka medlemskap om dessa kontroller inte faller ut tillfredsställande. Ett avslag på medlemsansökan innebär inte rätt till återbetalning av tidigare kö-avgifter.

2.2 Medlem och medlemskategorier
Förändring av medlemskategori sker på årsbasis och ska ansökas hos styrelsen via medlemsansvarig. Medlemsförpliktelser, arbetsplikt, vakttjänst etc., skall utföras det år man i huvudsak var aktiv.


2.2.1 Medlem med tillfällig hamnplats
Det normala förfarandet vid tilldelning av hamnplats är att man initialt blir tilldelad en tillfällig hamnplats av hamnkaptenen. Det kan till exempel vara en plats som annan medlem tillfälligt upplåtit åt sällskapet att hyra ut.
Medlem som innehar tillfällig hamnplats har ekonomisk skyldighet att betala för hamnplatsen i enligt priserna angivna i prislistan
Bojutrustning och förtöjningsgods etc. vid tillfällig plats är ordinarie platsinnehavares egendom. Det åligger Medlem med tillfällig hamnplats att överenskomma om nyttjande,
justering, byte samt inhämta utrustningens status från ordinarie platsinnehavare. Det är alltid brukaren av bojutrustningen som har ansvar att säkerställa att boj och bryggans angöringsgods uppfyller försäkringsbolagens och klubbens säkerhetsregler.
Medlem med en tillfällig hamnplats kan komma att behöva byta plats mellan säsongerna. Hamnkapten kommer meddela medlem i god tid om så måste ske.
Senast sista januari (31/1) skall båtägaren anmäla till styrelsen om hamnplatsen inte kommer att utnyttjas under året. Om inte anmälan inkommit till styrelsen före sista januari debiteras hamnavgift enligt prislista.


2.2.2 Medlem med ordinarie hamnplats
En medlem med ordinarie hamnplats är en medlem som blivit tilldelade en permanent plats i hamnen. Normalt kommer denna plats vara tilldelad medlemmen från år till år så länge medlemmen har en båt som passar i platsen, eller till dess medlemmen gör sig av med sin båt eller tills dess att medlemmen väljer att träda ur klubben.
Senast sista januari (31/1) skall båtägaren anmäla till styrelsen via mail, om hamnplatsen inte kommer att utnyttjas under året. Om inte anmälan inkommit till styrelsen före sista januari debiteras hamnavgift enligt prislista.


2.2.3 Medlem med utlånad plats
All andrahandsuthyrning av hamnplatser sker genom ÅBS försorg. Uthyrning sker på säsongsbasis. Medlem som genom ÅBS låter hyra ut sin plats i andra hand har rätt att återfå samma plats inom två år.
Det är endast medlemmar med ordinarie hamnplats som har rätt att låna ut sin plats.
När medlem åter vill utnyttja sin hamnplats skall en skriftlig anmälan göras till hamn-kapten i god tid före kommande säsong, dock senast 31 januari.
Om medlemmen inte begär att återfå sin utlånade plats inom senast två år anses medlemskapet automatiskt övergå i att bli ett Passivt medlemskap och medlemmen förlorar rätten till sin hamnplats.
Medlem med utlånad hamnplats behöver ej betala hamnavgifterna utan dessa överförs till den medlem som blivit tilldelad den tillfälliga platsen.


2.2.4 Medlem med endast Varvsplats
Denna kategori representerar medlemmar som tidigare haft hamnplats men som idag endast nyttjar varvsplats. Även gamla vinterliggare med medlemskap listas under denna kategori.

2.2.5 Passiv medlem
En Passiv medlem är en Medlem som är utan båt i hamn och på varv. Endast tidigare medlem med ordinarie hamnplats kan bli passiv medlem. Passiva medlemmar behöver inte utföra vakt eller arbetspass under året de är ”Passiva medlemmar”. Ansökan om Passivt medlemskap skall göras till medlemsansvarig.
Förändring av medlemsform sker på årsbasis och ska ansökas hos styrelsen. Medlemsförpliktelser, arbetsplikt etc, skall utföras det år man i huvudsak var aktiv.


2.2.6 Vinterliggare utan medlemskap
Vinterliggare utan medlemskap är individer som endast nyttjar varvsplats. Vinterliggare utan medlemskap deltar bara i Torr och Sjösättningspassen men utöver detta har de inga förpliktelser mot klubben. För detta betalar ”Vinterliggare” en tilläggsavgift i enlighet med Prislistan. I SBU är dessa individer registrerade med nummer ur 9000 serien.
En vinterliggare utan medlemskap kan också om hen så önskar även samtidigt vara en Sökande som Blivande medlem och därmed ligga i Kö 4 för att erhålla en hamnplats. Se mer under kapitel 2.1 ”Att bli Medlem” ovan om denna möjlighet.

2.2.7 Vinterliggare med medlemskap
Vinterliggare utan Medlemskap kan bli medlem i ÅBS genom att ansöka om medlemskap. Fördelen att vara Vinterliggare med medlemskap är att man slipper den extra tilläggsavgiften.
Vinterliggare med Medlemskap har samma skyldigheter som alla andra medlemmar när det gäller arbetsplikt och vakttjänst. I SBU är dessa individer registrerade med nummer ur 6000 serien.
En vinterliggare med Medlemskap som samtidigt önskar hamnplats måste specifikt ansöka om detta till medlemsansvarig. Den sökande kommer läggas in i Kö 4.Det är ingen kostnad för dessa medlemmar att ligga i Kö 4. Syftet med att placera dessa medlemmar i kö 4 istället för Kö 3 är att man inte skall ha möjlighet att köpa sig förbi kö-ordningen till hamnplats genom medlemskapet.

2.2.8 Delägarskap av båt
Delägarskap skall skriftligt anmälas och vara registrerat hos ÅBS i minst två år för att vara accepterat av sällskapet. Önskar delägare överta hamnplatsen skall denne vara medlem i sällskapet och godkännas av styrelsen.

2.3 Köer till hamnplats
ÅBS har ett kösystem bestående av följande fyra köer för att bli tilldelad en hamnplats, eller för att få byta sin nuvarande hamnplats till en annan.
1. Medlemmar med ordinarie hamnplats
2. Medlemmar med tillfällig hamnplats
3. Passiva medlemmar och Medlemmar med endast varvsplats
4. Blivande medlemmar och Vinterliggare med medlemskap
Kö nummer 1 är till för medlemmar med ordinarie hamnplats som vill byta till en ny ordinarie hamnplats. I princip finns här två olika köer. En kö för medlem med Y-Bomsplats som vill byta till annan Y-Bomsplats. Och dels en kö för de medlemmar med en Bojplats som vill byta till en annan Bojplats.
Kö nummer 2 är för Medlemmar med tillfällig hamnplats i väntan på en ordinarie hamnplats.
Kö nummer 3 är till för Passiva medlemmar eller Medlem med endast varvsplats som önskar att åter bli tilldelade en ny hamnplats.
Kö nummer 4 är en kö för individer som vill bli medlem i ÅBS och få tillgång till en hamnplats. I denna kö hamnar även Vinterliggare med Medlemskap som önskar att få en hamnplats.
En kö-plats är personlig och kan ej överlåtas. Detta gäller alla köer.
När en ledig hamnplats skall tilldelas någon medlem råder strikt prioritet mellan dessa köer. Medlemmar i kö nr 1 har högre prioritet än medlemmar i kö 2 resp. kö 3. Det är anmälningsdatumet till respektive kö som avgör prioritetsordningen i resp kö. Längst kötid har högst prioritet. Den medlem med högst prioritet, och som samtidigt har en passande båt för platsen, kommer erbjudas den. Detta kommer ske i nedstigande prioritetsordning till dess någon accepterar platsen.
Om personen som accepterar platsen ännu inte är medlem så kommer styrelsen utvärdera medlemskandidatens ansökan i enlighet med beskrivning i kap 2.1 ovan.
Den normala är att individer i Kö 3, eller Kö 4, som blir tilldelade en hamnplats med automatik hamnar i Kö 2 där man sedan ligger till dess man blir tilldelad en ordinarie hamnplats.
Vill man byta sin ordinarie hamnplats anmäler man detta till medlemsansvarig som då lägger till medlemmen i Kö 1.
Medlem eller Blivande medlem kan tacka nej till ett erbjudande om hamnplats men behåller sin plats i kön så länge kö avgifter är betalda. I dags läget har vi bara avgift för kö 4, Blivande medlemmar som vill ha hamnplats.
Följande bild beskriver en del av ovanstående medlemskategorier och medlemsövergångar:


Bild 1 . ÅBS Medlemskategorier och medlemsövergångar

 


3. Information mellan styrelse och medlemmar
Information sker som regel via vår hemsida, www.avabatsallskap.se, via e-post eller brev. Viss information anslås också på våra anslagstavlor i klubbstugan eller på varvsplanen.
En brevlåda finns uppsatt i anslutning till anslagstavlan i klubbstugan, avsedd för med-delanden från medlemmar till styrelsen.
E-post till ÅBS funktionärer – adresser finns på ÅBS hemsida.

4. Viktiga datum
Nedanstående datum ska ses som vägledande varför gällande datum ska kontrolleras på hemsidan. Detaljer finns under respektive huvudpunkt.
• 31/1 Den som lånat ut sin hamnplats (max 2 år) ska anmäla återkomst till hamnkapten.
• Årsmöte i februari (stadgar)
• 31/1 Anmälan att hamnplats inte kommer att nyttjas
• 5/3 Teckningslistor för sjösättning görs tillgänglig i SBU
• 5/3 Teckningslista för vakttjänstgöring görs tillgänglig i SBU
• 1/4 Anmälan om önskemål att vara sommarliggare på varvet
• 20/4 – 1/6 Ordinarie sjösättningsperiod
• 15/5 Teckningslista för vakttjänstgöring stängs
• 15/8 Teckningslistor för torrsättning/uppdragning gör tillgänglig i SBU
• 1/9 senast ska anmälan göras att man inte önskar varvsplats för vintern.
• 1/9 – 31/10 Ordinarie torrsättning/uppdragningsperiod
• 1/10 Anmäl till hamnkapten om önskan att vara vinterliggare i hamn
• 15/11 Sista subliften vinterkonserveras
• 31/12 Motioner till styrelsen inför årsmötet (stadgar)
• 31/12 Meddela förändringar av uppgifter i medlemsregistret inför tryck av ny matrikel. Meddela sekreteraren.
• Arbetsplikt/städdagar sker vår, höst, onsdagar eller annan tidpunkt. Se hemsidan

5. Vårt klubbhus
Huset är till för oss alla och ska hållas rent och snyggt. Visa hänsyn till de som är känsliga för husdjur, cigarettrök eller annat allergiframkallande. Plocka undan och diska efter dig samt lämna leriga skor och stövlar i hallen. Köksbänken är avsedd för disk och inte för att tvätta oljiga och smutsiga händer. I övrigt följer vi anvisningarna från stugchefen som ansvarar för huset.

6. Hamnen
Hamnkapten med hamnkommitté ansvarar för hamnen.
Registrerad båtägare i hamnen måste vara medlem i Åva Båtsällskap. Vid delägarskap måste, utöver ovan, en ägare anges som huvudansvarig gentemot ÅBS.
För båtplats i hamnen gäller att båten får vara maximalt 12.5 m lång, maximalt 3.7 m bred och med en maxvikt på 7,0 ton. Av styrelsen tidigare godkänd och registrerad båtdata gäller. Dispens med anledning av tidigare beslutade maxstorlekar kan förekomma. Denna dispens försvinner när båt byter ägare, medlem lämnar ÅBS eller byter båt.
ÅBS äger alltid rätt att utnyttja ledig plats i hamnen om den inte används. Medlem som inte nyttjar sin plats, även om han betalt avgift för den, förlorar rätten och platsen blir en Tillfällig plats som delas ut till köande. Meddela därför alltid hamnkapten om du avser vara ute på en längre seglats.
Hamnplatsinnehavaren skall själv utnyttja sin plats med egen båt. Affärsmässig uthyrning av båt tillåts ej då vi är ett ideellt båtsällskap.
Båtägaren ansvarar själv för förtöjningar, bojar och bojstenar, som skall vara dimensionerade och utförda i enlighet med försäkringsbolagens eller båtbranschens anvisningar. Med hänsyn till hamnens relativt utsatta läge innebär detta att en bojsten av cement för en båt med ett deplacement på 3 ton skall väga minst 450 kg i sjön (850kg på land).
Bojägaren/medlemmen ansvar för att bojen befinner sig på enslinjen och skall återföras dit om den flyttats av isen eller pga. av storm.
Bojkätting skall av båtägaren inspekteras minst vartannat år.
Båtar vid boj skall på var sida ha minst 3 fendrar som är anpassade efter båtens storlek.
Båtar vid boj och med akterspegel skall ha dubbla aktertampar.
Tamp mellan boj och brygga får förekomma om den hålls spänd.
Y-bommarna är ÅBS egendom och hyrs ut till medlemmar med dels en deposition samt årskostnad enligt Prislista. Kölistan för Y-bomsplatser administreras av hamnkapten. Skador p.g.a. av oaktsamhet eller vårdslöshet bekostas av medlem.
Hamnplatsen får inte användas för bredare båt än den är avsedd för.
Varaktig inkoppling av elkabel till båten vid bryggplats är förbjuden. Dock är det tillåtet att under kortare tid ladda batterier, länspumpa och använda elverktyg. Notera vad som gäller med en lapp för att ex en länspump inte oavsiktligt urkopplas.
Segling i hamnen är förbjuden om båten har fungerande motor.
Jollar får inte läggas upp på bryggorna utan placeras på avsedda stockar efter stranden. Under vintern ska jollar flyttas till jolleplatser inom varvet eller placeras under egen båt.
Slipbryggan är avsedd för bunkring av vatten, tanktömning samt kortvarig i- och urlastning. Båten får inte lämnas förtöjd utan tillsyn vid denna brygga.
Hamnkapten har rätt att beordra flyttning av båtar vid behov.
Vinterliggare i hamnen skall anmäla detta till hamnkapten senast den 1 oktober. Avgift för vinterplats i hamnen faktureras enligt Prislista.

7. Varvet
Varvschef med varvskommittén ansvarar för varvet.
Under sommarsäsongen nyttjas varvet till parkering. Parkering får ej ske så att det hindrar ev. upptagning av båtar med sjöskada. Parkering vid container, miljöstation, garage är ej tillåtet. Tänk också på att större transportfordon kan behöva komma in och hämta/lämna samt vända på varvet.
Vid båtuppläggning får master och täckningar sticka ut högst 0,5 meter för eller akter om båten. Inget får sticka ut mot brandgatan detta för att inte hindra räddningsverkets fram-komligheten. Utrymmet om 1 meter mellan upplagda båtar ska fritt kunna användas av respektive båt. Om medlem avser bygga båthus alternativt montera breda utliggare, inkräktar detta på det gemensamma utrymmet mellan båtarna, varför varvschef måste kontaktas innan uppdragning för att godkännande samt anvisning av varvsplats. Extra utrymme kan debiteras enligt Prislista.
Pallningsmateriel skall vara så beskaffat att det är lätt att använda vid sjö- och torrsättningar samt utgöra säker uppställning av båten. Se även p 8 nedan.
Bockar och stegar skall kedjas fast vid båtställningarna, detta för att undvika att obehöriga använder dessa för att göra inbrott i båtarna.
Stegar och bockar som finns lösa inom området när upptagningen och täckningen av båtarna är klara kommer att samlas ihop och låses fast på en i förväg beslutad plats.
Ägaren får tillbaka sin egendom efter kontakt med styrelsen.
Blästring får endast ske om det är professionellt utfört och blästringsavfallet tillbörligt omhändertages. Se även under punkt 15, Miljöregler. Tillstånd för blästring ges av varvschefen. Tillstånd skall ansökas innan torrsättning.
El till upplagda båtar får endast vara anslutet till eluttag på stolpe då arbete utförs och den som arbetar med båten har uppsikt över densamma. Om el behövs för annat arbete under längre tid måste godkännande först inhämtas av varvschef som också informerar om kostnaden.
Laddning vintertid kan ske under max 1 dygn under förutsättning att en modern och säker laddare används. Anslutningssladdar kan komma att tas ur centralen om information saknas om att laddning pågår samt när laddningen startat.


Båtar på varvet under sommaren
Målsättningen är att inga båtar skall ligga kvar på land efter sjösättningsperiodens slut den 1 juni.
Senast 1 april skall anmälan om båtägare av särskilda skäl önskar ligga kvar efter sjösättningsperiodens slut inkommit till styrelsen.
Endast efter styrelsens godkännande får båt ligga kvar. Avgift för varvsplats på sommaren utgår enligt Prislista.
Båtar som kvarligger efter ordinarie sjösättning, kan komma att förflyttas inom varvs-området genom sällskapets försorg. Båtägare kontaktas före flytt.
Efter tre dokumenterade misslyckade kontaktförsök kan båt flyttas utan kontakt med ägaren.
Vid "heta arbeten", dvs. arbeten med svets- och/eller gasollåga, arbeten med kapmaskin eller andra maskiner som alstrar så hög värme att omkringliggande ämnen kan fatta eld, skall förebyggande åtgärder vidtas för förhindrande av brand, i enlighet med Brandskyddsföreningens samt försäkringsbolagens säkerhetsregler. Du kan bli ansvarig för eventuell skada om du varit försumlig, inte haft släcknings-materiel tillgängligt, inte avlägsnat brännbart material etc.
Tvättning, slipning och målning skall ske så att båtgrannar inte förorsakas olägenhet. Håll snyggt omkring dig, städa efter dig om du använt allmänna verkstaden eller miljöstationen för spillolja och oljefilter.
Alla miljörelaterade arbeten på varvet ska följa samt avfall hanteras i enlighet med våra Miljöregler se punkt 15.


8. Torrsättning/Uppdragning
Ansvar för planering och uppföljning av torrsättning och sjösättning är varvschefen och varvskommittén.
För upptagning gäller att båten får vara maximalt 12,5 m lång, 3,7 m bred och väga max 7,0 ton. Av styrelsen tidigare godkända och registrerade båtdata gäller.
Upptagning resp. sjösättning sker med s.k. sublift. Endast utbildade och godkända förare får hantera dessa.
Ordinarie upptagningsperiod är 1 september t.o.m. 31 oktober.
Senast den första september skall båtägaren anmäla till styrelsen via brev eller mail om man inte kommer att utnyttja vinterplatsen på varvet eller förändrat båtinnehav.
Om ingen anmälan inkommit före denna tidpunkt debiteras vinterplatsavgift enligt prislista.
Utebliven anmälan om båtbyte debiteras med en extra avgift enl. Prislista
Gemensamma torrsättningsdagar anslås på hemsidan samt anslagstavla.ca 1 månad före första tillfälle. Teckningslistor utläggs i klubbstugan den 15 augusti.
Teckning för sjösättning sker löpande via SBU.
Teckning på listan är bindande. Listan låses en vecka före sjösättningsdagen.
Medlem som uteblir vid sjösättningen eller stryker sig från listan efter låsningen faktureras extra kostnad enligt Prislistan.
Torr- liksom sjösättningsdagen leds av subliftförare och ev. planansvarig, som fördelar arbetsuppgifter och ger instruktioner.
Båtägaren själv ska ta kollektiv del i upptagningen under hela passet. Avgift för ej fullgjort upptagnings eller sjösättningspass gäller de båtägare som inte deltagit i hela passet vid upptagning eller sjösättning av egen båt.
Torrsättning utanför de gemensamma passen, men inom upptagningsperioden, kan ske, om minst fem båtar per sublift anordnas och detta inte hindrar sällskapets organiserade torrsättningsrutiner. Dock ej torsdagar eller fredagar före ordinarie uppdragning för att möjliggöra eventuell reparation. Medlemmen får på eget initiativ värva subliftförare för torrsättningen samt stå för eventuella kostnader till förare. Vid annan upptagning under ordinarie period utgår avgift enligt Prislista. Uppställning får endast ske på anvisad plats.
Upptagning utanför ordinarie period kan ske på liknande villkor efter överenskommelse med varvschefen. Utöver förarkostnader tas en avgift ut enligt Prislista. Observera att den sista subliften vinterkonserveras den 15 nov.
Upptagning av små båtar med egen vagn, s.k. självuppläggning, får ske efter anmälan till varvschefen som också anvisar placering på varvet.
All placering av båtar inom området sker enligt varvschefens direktiv. Brandgator får ej nyttjas för uppläggning.
Vid upptagningen bottentvättas båten med högtrycksspruta på uppställningsplatsen och inte vid slipen (uppdragningsrampen).
Pallningsmaterielen skall iordningställas i god tid före upptagningen och vara anpassad till resp. båt och till subliftarna enl. ”Regler för vaggor och pallning av båtar”. Den skall vara utformad och dimensionerad för god säkerhet samt vara förberedd för snabb montering.
Master som placeras i mastskjulet skall vara rensade från spridare. Bommar får av utrymmesskäl inte placeras i mastskjulet. Lätta master läggs längst in och högst upp. Master skall vara märkta med medlemsnummer. Mastskjulet ska vara tomt under sommaren. Om mast avses ligga kvar ska varvschefen underrättas.
Efter uppallning och täckning av båten, skall all överbliven material tas bort från upp-läggningsplatsen, utom det som önskas finnas kvar och som då placeras direkt under egen båt.
De båda pallvirkesställen rensas från allt kvarvarande material vid höstens städdag i början av november. Om medlem önskar ha kvar något i pallställen under vintern, måste allt tydligt märkas med medlemsnummer samt varvschefen meddelas. Ett skäl kan vara att båten är på reparation.
Båt och/eller pallning skall (ett krav) märkas med medlemsnummer och namn (gärna också telefonnummer) på sådant sätt att detta lätt kan läsas även när båten är täckt och marken fått snövallar.


9. Sjösättning
Sjösättning sker på båtägarens ansvar.
Samtliga förfallna avgifter till sällskapet skall vara betalda innan sjösättning får ske.
Ordinarie sjösättningsperiod är 20 april till 1 juni.
Gemensamma sjösättningsdagar anslås på hemsidan samt anslagstavla och grind ca 1 månad före första tillfälle. Teckningslistor utläggs i klubbstugan ca den 1 april.
Teckning för sjösättning sker löpande via SBU.
Teckning på listan är bindande. Listan låses en vecka före sjösättningsdagen.
Medlem som uteblir vid sjösättningen eller stryker sig från listan efter låsningen faktureras extra kostnad enligt prislistan.
Sjö- liksom torrsättningsdagen leds av subliftförare samt planansvarig, som fördelar arbetsuppgifter och ger instruktioner.
Båtägaren själv skall ta kollektiv del i upptagningen under hela passet. Avgift för ej fullgjort upptagnings eller sjösättningspass gäller de båtägare som inte deltagit i hela passet vid upptagning eller sjösättning av egen båt.
Sjösättning utanför de gemensamma passen, men inom sjösättningsperioden, kan ske om minst fem båtar per sublift anordnas och om detta inte hindrar sällskapets organiserade sjösättningsrutiner. Dock ej torsdagar eller fredagar före ordinarie uppdragning för att möjliggöra eventuell reparation. Medlemmen får på eget initiativ värva subliftförare för sjösättningen samt stå för eventuella kostnader till förare.
Sjösättning utanför ordinarie period kan ske på liknande villkor efter överenskommelse med varvschefen. Utöver förarkostnader tas en avgift ut enligt prislista.
Sjösättning av små båtar med egen vagn, s.k. självuppläggare, får ske om det inte hindrar annan sjösättning.
Båt skall direkt efter sjösättning förflyttas från sjösättningsbryggan/servicebryggan. Med godtagbara skäl får båt ligga högst en vecka vid sjösättningsbryggans södra sidas fasta del.
Efter vårens sjösättning skall allt täcknings- och pallningsmaterial bortforslas från varvsom-rådet eller märkas och förvaras vid en av de två pallmaterialställningarna. Inga vätskefyllda dunkar eller burkar får förvaras på varvsområdet.
Vaggor, bockar etc skall vara tomma från stegar, trappor och pallningsmaterial som plank och brädbitar, dunkar och pressningar. Vaggor och bockar ska enkelt kunna flyttas.
Kvarliggande material avlägsnas i samband med vårstädningen utan att medlem kan begära ersättning för avlägsnat material. Se även ”Regler för vaggor och pallning av båtar”.

10. Mastkran
Mastkrangruppen inom Hamnkommittén ansvarar för mastkranen.
Kranen är till för ÅBS-medlemmar med märkt mast och båt.
Ligg endast vid kranbryggan under mastlyftet. Alla förberedelser med montering/demontering av vant etc. skall vara gjorda innan.
Lämna plats för nästa, snabbast möjligt.
Vid övrig tid kan kranbryggan användas för bunkring av vatten samt kortvarig i- och urlastning. Mastarbeten har dock förtur.
Max lyftvikt är 300kg. Skador som kan uppkomma vid lyft över detta kommer att ekonomiskt påföras medlem.


11. Bevakningstjänst/Vakttjänst
Bevakningstjänsten är oerhört väsentlig i vår ambition att ha ett säkert båtsällskap vilket kräver att alla medlemmar accepterar detta och utför sina tjänstgöringspass.
Innehav av hamn- och eller varvsplats innebär skyldighet att fullgöra vakttjänst, f n två pass per år. Vaktkommittén kan medge undantag från tjänstgöring.
Ledamöter i styrelse, subliftförare (som kör minst fyra pass/år) och ordföranden i aktiva kommittéer är automatiskt befriade.
Medlem skall själv teckna sig för vaktpass på särskild lista, å SBUs hemsida. Den som inte tecknat sig på listan när denna dras in den 15 maj, kommer genom vaktkommitténs försorg att införas på ledig plats.
Fullständig lista för hela vaktperioden läggs ut i klubbhuset senast den 1 juni. Medlem är själv skyldig att hålla reda på när han skall fullgöra sin vakttjänst.
Ändamålet med bevakningen är att förhindra stöld av och skadegörelse på gemensam och enskild egendom inom anläggningen. Vid oväder kan vakterna behöva förtöja om båtar, lägga ut skyddande fendrar etc. varför minderåriga barn ej bör vara med vid vakttjänstgöring. Vakternas främsta uppgift är att genom sin närvaro "avskräcka" och inte konfronteras med eventuella brottslingar.
Minimiåldern för deltagande i bevakningstjänsten är 18 år. Vid varje vaktpass skall minst 2 personer delta och uppträda tillsammans.
Vaktpass tider:
Under april-juli startar vaktpasset kl 21:00 och pågår till kl 05:00 följande dag
Under augusti-oktober startar vaktpasset kl 20:00 och pågår till kl 05:00 följande dag
Under november-mars starar vaktpasset kl 21:00 och pågår till kl 05:00 följande dag
Vakterna skall bära ÅBS gula vaktvästar under vakttjänst med avsikt att synas. Västarna förvaras i klubbhuset och skall återställas efter vaktpassets slut.
Vakterna ska utföra sitt uppdrag enligt Vaktinstruktion.
Vakterna skall även utföra städuppdrag i klubbhus och toaletter enligt städinstruktion, som förvaras i pärm tillsammans med aktuella vaktlistor och vaktinstruktion i klubbhuset. Även vid behov tömma klubbens båtar (eka, bojbåt) från regnvatten.
Båtägare som uteblir från vaktpass utan giltigt förfall, (avgörs av vaktkommittén) har att betala aktuell avgift för ”Ej fullgjort vaktpass” enligt Prislista.
Medlem som inte fullgjort sin vakttjänstgöring skall, utöver avgift för ”Ej utfört vaktpass”, även fullgöra vakttjänstgöringen inom den återstående perioden eller om det inte finns möjlighet till detta, under nästkommande år.
Se vidare särskild vaktinstruktion som förvaras i pärm tillsammans med aktuella vaktlistor i klubbhuset samt på hemsidan.

12. Arbetsplikt
Arbetsplikten planeras och följs upp av Styrelsen.
Medlem som innehar hamn- och/eller varvsplats innebär skyldighet att genomföra minst ett arbetspass per år.
Arbetsplikt gäller dock ej medlemmar med passivt medlemskap.

12.1 Allmänt
Samtliga medlemmar skall utan ersättning genomföra minst ett arbetspass per år. Ett arbetspass omfattar minst 4 timmar. Ett arbetspass kan p.g.a mörker, väder fördelas på fler än ett tillfälle.
Medlem som har förhinder att medverka vid arbetsplikt kan skicka en ersättare.
Arbetspass kan genomföras som Särskild eller Generell arbetsplikt.
Förhinder som av styrelsen bedöms som ogiltiga, leder till att fastställd avgift för ”Ej fullgjord arbetsplikt” faktureras enligt Prislista.


12.2 Särskild arbetsplikt
Arbetspassen bestäms av styrelsen och personlig kallelse skall utgå i god tid före varje
arbetstillfälle.
Förhinder att delta skall snarast meddelas till den som kallat till arbetspasset.
Närvaroregistrering sker vid arbetspassets början och slut.

12.3 Generell Arbetsplikt
Generell arbetsplikt utförs antingen på städdagarna som anordnas två gånger per år (vår och höst) eller vid de onsdagskvällar som anslås. Varje städdag räknas som ett arbetspass.
Tidpunkten för städdagarna annonseras på anslagstavlor inom området samt på ÅBS hemsida. Ingen individuell kallelse skickas ut.
Närvaroregistrering sker vid arbetspassets början och slut.
Av styrelsen utsedda personer leder och fördelar det arbete som skall utföras.


12.4 Befrielse från arbetsplikt
Ledamöter i styrelse, subliftförare (som kör minst fyra pass per år) och ordförande i kommittéer samt deltagare i arbetsgrupper och kommittéer är befriade från arbetsplikt. Även passiva medlemmar är befriade från arbetsplikt.
Styrelsen kan befria enskilda medlemmar på särskilda grunder.

13. Nycklar
Medlem och vinterliggare/gästmedlem får kvittera ut max två stycken nycklar från Nyckelansvarig mot en depositionsavgift enligt gällande Prislista. Vid återlämnande av nyckel återfås depositionsavgiften. Nyckeln är personlig.
Vid utträde ska samtliga utkvitterade nycklar återlämnas inom en månad för att depositionen skall återfås. Om så inte sker tillfaller depositionsavgiften ÅBS. Skyldigheten att återlämna nycklarna kvarstår dock.
Om en nyckel förkommer kan medlem kvittera ut en ersättningsnyckel mot särskild nyckelavgift (inte deposition) enligt gällande Prislista. Depositionen för den förkomna nyckeln gäller därefter för den nya nyckeln. Förlorad nyckel avprogrammeras i systemet.


14. Miljöregler
Vi har ambitionen att vara ett miljövänligt båtsällskap, varför vi utarbetat ÅBS Miljöregler. Dessa regler gäller inom hamn och varvsområdet och allvarliga brott mot dessa kan äventyra medlems rätt till hamn- resp. varvsplats. Även kostnader för sanering kan falla på båtägande medlem. Våra Miljöregler finns i ett separat dokument ”ÅBS Miljöregler” på vår hemsida samt i klubbstugan.